Osobné údaje a dáta už nebude možné ukladať podľa vlastného uváženia, ale podľa presne stanovených pravidiel. Nariadenie GDPR tiež zvýšenie sankcií za porušenie týchto pravidiel. Ide ozaj o súbor presne definovaných pravidiel a povinností pri správe osobných údajov, kedy je nutné v prevažujúcej väčšine obrátiť sa na externých odborníkov.

Pokiaľ už viete, čo je GDPR, logicky sa dostávate k nadväzujúcim otázkam: 

 • Kto vám zodpovedne vysvetlí, čo všetko je nutné vo vašej firme v súvislosti s GDPR podľa nových pravidiel zmeniť?
 • Koľko ma celý proces bude stáť finančných prostriedkov?
 • Koľko času budem na prípravu potrebovať?

Je pred Vami veľa práce. V prvej etape je dôležité správne vyhodnotiť váš aktuálny stav v oblasti ochrany osobných údajov, pripraviť podrobné nastavenie nutných opatrení podľa nariadenia GDPR tak, aby osobné údaje boli maximálne zabezpečené, a súčasne aby ste monitorovali správanie sa užívateľov týchto dát a vedeli tak predísť ich možnému úniku či zneužitiu.  V neposlednom rade je nutné nájsť osobu zodpovednú osobu za spracúvanie a ochranu osobných údajov.

Máte ale aj v tomto prípade možnosť voľby:

 1. analýza stávajúceho stavu – objednáte si dodávateľa, ktorý ponúka podporu pri príprave procesov pre GDPR ako komplex služieb (analýza stávajúceho stavu, návrh opatrení, kategorizácia dát, vypracovanie plánu implementácie opatrení, ai.).
 2. implementačná etapa – vlastná implementácia navrhnutých opatrení do procesov vo vašej spoločnosti
 3. post implementačná podpora – overenie funkčnosti nastavených opatrení, školenie zamestnancov
 4. doplnkové služby – výber zodpovednej osoby, prípadne výkon funkcie zodpovednej osoby pre GDPR externým pracovníkom, penetračné testy, ai.

Tieto etapy je možné pre úplnosť podrobnejšie rozvrhnúť nasledovne do logických krokov:

Ad 1. analýza stávajúceho stavu:

 • základná konzultácia problému – prvá konzultácia v trvaní 60 minút zdarma
 • vstupný audit vašej GDPR pripravenosti – rozdielová analýza vašej firmy s nariadením GDPR
 • detailná analýza rizík a dopadov GDPR na činnosť vašej firmy
 • kategorizácia dát

Ad 2. implementačná etapa:

 • vypracovanie podrobného plánu implementácie opatrení pre GDPR vo vašej spoločnosti
 • implementácia navrhnutých opatrení do procesov vo vašej spoločnosti

Ad 3. post implementačná podpora:

 • školenie zamestnancov
 • overenie funkčnosti nastavených opatrení podľa GDPR

Ad 4. doplnkové služby

 • výber zodpovednej osoby
 • externý výkon pozície zodpovednej osoby
 • komplexné testy zraniteľnosti vašej IT infraštruktúry – penetračné testy
 • právne poradenstvo pre oblasť GDPR a IT

Pokiaľ máte o niektorú z našich hore uvedených služieb záujem, vyplňte, prosím, tento FORMULÁR

Obratom vás budeme kontaktovať s návrhom termínu stretnutia, pri ktorom Vás oboznámime podrobne s celým procesom prípravy a implementácie opatrení v súvislosti s nariadením GDPR.